Cập Nhật Tiến Độ Thi Công 12-8-2018
Cập nhật tiến độ thi công ngày 01.06.2018